Privacy Policy

Privacy Policy

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Rakennus Kettunen Oy
Y-tunnus 3223129-2

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

info@rakennuskettunen.fi

Henkilörekisterin nimi

Rakennus Kettunen Oy Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyt ovat Rakennus Kettunen Oy:n asiakkaita. Asiakkaina voivat olla sekä yksityiset henkilöt että yritykset tai yritysten edustajina toimivat henkilöt.

Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:

Perustietoja kuten henkilön nimi, yrityksen nimi, yrityksen edustajan nimi,
postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työkohteen osoite
Y-tunnus tai henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten
Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
Rekisteröidyn itse antamat tiedot
Tapahtumatiedot
Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot. Rekisterinpitäjä voi täydentää tietoja YTJ:stä tai osoitepäivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä. Tietoja saadaan myös rakennusalan rekisteröitymistä vaativilta sähköisiltä sivuilta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön niin velvoittaessa. Rekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa Rakennus Kettunen Oy:n liiketoiminnan tarpeen
mukaan yhteistyön toteuttamiseksi yhteistyökumppaneille. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Manuaalinen aineisto:

Säilytetään lainsäädännössä edellytetyllä tavalla lukituissa tiloissa ja laatikostossa sekä hävitetään tarvittaessa turvallisesti.

Sähköisesti käsiteltävä aineisto:

Sähköisesti tiedot ovat käyttäjätunnuksella, salasanalla suojattuna tietokoneella sekä pilvipalveluissa (Procountor– laskutus).

Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään tai rekisterin
ylläpitotehtävissä.

Kyseessä olevilla henkilöillä on käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti mm. palomuurilla, ssl salauksella sekä muilla teknisillä keinoilla. Henkilöt
jotka käsittelevät tietoja ovat henkilötietolain 33 §:n mukaan vaitiolovelvollisia.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot rekisterinpitäjän asiakasrekisteristä. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Kun rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää todistamaan henkilöllisyyden. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.